Afërdita Caco

Emër Mbiemër
Afërdita Caco
Data e emërimit fillestar
2019-07-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.07.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
12.05.2021 - 01.07.2023 - Zv.Kryetare e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.
19.07.2019 - 01.07.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2018 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
13.07.2009 - Diplomë e integruar e nivelit të dytë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLGJ-së nr. 128, datë 19.07.2019 "Për emërimin gjyqtar të znj. Afërdita Caco".
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,