Marko Boshku

Emër Mbiemër
Marko Boshku
Data e emërimit fillestar
2020-01-29
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.07.2023 - aktualisht - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
29.01.2020 - 01.07.2023 - Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.
2015 - 2016 - Asistent ligjor.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2019 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
14.07.2016 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
03.11.2014 - Cikli 3 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLGJ-së nr.2, datë 09.01.2020 "Për emërimin gjyqtar të z. Marko Boshku".
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,