Sokol Binaj

Emër Mbiemër
Sokol Binaj
Data e emërimit fillestar
2004-02-20
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Lartë (emëruar me dekretin nr. 12030, datë 19/03/2021 të Presidentit të Republikës).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
19.03.2021 - aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e Lartë.​
18.12.2019 - 19.03.2021 - Gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
20.02.2004-18.12.2019 - Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Për Krimet e Rënda.
2001-2004 - Shef i Kabinetit të Prokurorit të Përgjithshëm.
15.08.1985-16.11.1990 -Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

• Është ftuar si ekspert në disa trajnime të rëndësishme në të drejtën penale dhe procedurën penale, është trajnues, udhëheqës i temave të diplomës së studentëve të Shkollës së Magjistraturës, si edhe ka marrë pjesë në shumë aktivitete trajnimi kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
27.06.1985 - Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

- Çertifikata trajnimi të ndryshme.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 149, datë 20.05.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Sokol Binaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda Tiranë.
- Njoftim i IKP -së për mosankimin e vendimit nr. 149, datë 20.5.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Binaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,