Gëzim Çopa

Emër Mbiemër
Gëzim Çopa
Data e emërimit fillestar
2015-11-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2023 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
2016 - 2023 - Prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë Kavajë.
04.11.2015 - 2016 - Prokuror në Prokurorinë e Shkallës së Parë.
2010 - 24.02.2014 - Sekretar i Përgjithshëm në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit të Kontrollit të Pasurive dhe të KonfIiktit të Interesave ILDKPKI.
16.01.2009 - Ndihmës Inspektor i Lartë në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit të Kontrollit të Pasurive dhe të KonfIiktit të Interesave ILDKPKI.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
15.05.2008 - Master Shkencor, Universiteti i Prishtinës.
14.02.2004 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
10.07.1987 - Cikli 4 vjeçar, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK nr. 738, datë 22.02.2024 për Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Gëzim Çopa, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 738, datë 22.2.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Gëzim Çopa.
- Më datë 03.06.2024 KPA ka rregjistruar çështjen (JR) 18/2024, datë 24.05.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 738, datë 22.02.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Gëzim Çopa. Në pritje të shqyrtimit të çështjes dhe vendimit përfundimtar nga KPA.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,