Klodiana Veizi

Emër Mbiemër
Klodiana Veizi
Data e emërimit fillestar
2005-10-03
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
01.07.2023 - aktualisht - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
09.01.2019 - 01.07.2023 - Zv. Kryetare e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
24.07.2014 - 01.07.2023 - Gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
03.10.2005 - 24.07.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnje.
17.09.2004 - 03.10.2005 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2005 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
05.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 165, datë 21.06.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 165, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007-2009 - Vlerësuar "Shumë Mirë"
2005-2006 - Vlerësuar "Shumë Mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masë disiplinore.

CV
Shkarko CV Klodiana Veizi
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KLGJ-së nr. 61, datë 15.02.2022 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës administrative, të shpallur me vendimin nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 2. Vendim i KLGJ-së nr. 153, datë 14.04.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016”.
 3. Vendim i KLGJ-së nr. 154, datë 14.04.2021 “Për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares {…}, për vitin 2019”.
 4. Vendim i KLGJ-së nr. 499, datë 21.10.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Apelit Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 179, datë 28.05.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 5. Vendim i KLGJ-së nr. 371, datë 28.09.2020 “Për kualifikimin e kandidates znj. {…} dhe vijimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për dy pozicionet e lira në fushën e të drejtës administrative, të shpallura me vendimet nr. 82 dhe nr. 83, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor”.
 6. Vendim i KLGJ-së nr.261, datë 23.07.2020 “Për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, të shpallur me vendimin nr.86, datë 26.02.2020, për kandidaten znj. {...}”.
 7. Njoftim për shtyp i KLGJ-së.
 8. Vendim i KPK-së nr. 165, datë 21.06.2019, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
 9. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 165, datë 21.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Klodiana Veizi.
 10. Procesverbal i Mbledhjes së Këshillit të Lartë të Drejtësisë (Mbajtur, më 29.04.2015).
 11. Rezultatet e Shortit për Zgjedhjen e Anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të Përkohshëm) – 7 dhjetor 2018.
 12. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", Klodiana Veizi, gjyqtare.
 13. Skeda e Pasurisë e znj. Klodiana Veizi, publikuar nga Reporter.al.
 14. Vendim i KLGJ-së Nr. 151, datë 06.05.2020, "Për Fillimin e Procedurës së Verifikimit të Kritereve Ligjore të Kandidimit për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, për Kandidatët nga Radhët e Gjyqtarëve, për Pozicionet e Lira të Shpallura me Vendimin Nr.82, datë 26.02.2020 dhe Vendimin Nr.85, datë 26.02.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor".
 15. Lista e Gjyqtarëve pjesëmarrës në aktivitetet trajnuese të Shkollës së Magjistraturës prill – qershor 2020.
 16. Lista me emra të gjyqtareve të Gjykatës së Lartë , të Gjykatave të apelit dhe gjyqtareve të gjykatave administrative, të cilët plotësojnë kushtet e parashikuara në ligj për t'u përfshire në shortin për anëtare të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. - Dërguar Presidentit nga KLGJ , datë 15.11.2019.
 17. Rezultatet e shortit për zgjedhjen e anëtarëve të KED (të përkohshëm), datë 07.12.2018.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,