Erjon Shqarri

Emër Mbiemër
Erjon Shqarri
Data e emërimit fillestar
2015-11-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.09.2019 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
07.12.2018 - 27.09.2019 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë (caktuar përkohësisht me urdhrin Nr. 276, datë 07.12.2018 të Prokurorit të Përgjithshëm).
2016 - 07.12.2018 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.
04.11.2015 - 2016 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë.
02.05.2003 - 03.11.2015 - Oficer i Policisë Gjyqësore.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
19.07.2005 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan.
02.07.2002 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 757, datë 09.04.2024, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit z. Erjon Shqarri, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 757, datë 9.4.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Erjon Shqarri.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,