Arqile Basho

Emër Mbiemër
Arqile Basho
Data e emërimit fillestar
2000-04-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
15.12.2021 - aktualisht - Gjyqtar i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
14.11.2011 - 15.12.2021 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.
24.10.2008 - 14.11.2011 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
15.07.2003 - 24.10.2008 - Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tepelenë.
27.04.2000 - 24.10.2008 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tepelenë.
30.03.1995 - 27.04.2000 - Ndihmësgjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
04.07.1996 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) Nr. 486, datë 15.12.2021, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Arqile Basho.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit Nr. 486, datë 15.12.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arqile Basho, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)
2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,