Rexhep Bekteshi

Emër Mbiemër
Rexhep Bekteshi
Data e emërimit fillestar
1993-10-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.11.1993 e aktualisht-Gjykatës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
25.05.1980-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 143 datë 26.04.2019 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Rexhep Bekteshi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 143, datë 26.4.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Rexhep Bekteshi
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2005-2006 Shumë Mirë.
2007-2009 Shumë Mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,