Andri Ymeri

Emër Mbiemër
Andri Ymeri
Data e emërimit fillestar
2003-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
21.12.2022 - aktualisht - Gjyqtar i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
16.09.2004 - 21.12.2022 - Gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
12.11.2010 - 28.10.2013 - Kryetar i komanduar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
21.10.2003 - 16.09.2004 - Stazh Profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
___ - Cikli 4 vjeçar, Universiteti “Luigj Gurakuqi", Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) nr. 604, datë 21.12.2022, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Andri Ymeri, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
- Njoftim i Komisionerit Publik (IKP) për mosankimin e vendimit nr. 604, datë 21.12.2022, të KPK-së.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)
2005 - 2006 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,