Aurel Zarka

Emër Mbiemër
Aurel Zarka
Data e emërimit fillestar
2012-06-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues/ Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
09.05.2022 - aktualisht - Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshm Vlorë.
06.06.2012 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë.
01.01.2004 - 06.06.2012 - Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë për Krime të Rënda.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Njoftim vendimi i KPK-së datë 28.06.2024, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Aurel Zarka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Vlorë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa displinore.
CV
Dokumenta te tjera
 1. Kthim Përgjigje në email nga KLP datë 23.05.2024 "Për vendosjen në dispozicion të listës emërore të drejtuesve dhe zv.drejtuesve të prokurorive".
 2. Vendim i KLP-së nr. 285, datë 17.12.2020 “Për miratimin e listës së kandidatëve që plotësojnë kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorive të Juridiksionit të Përgjithshëm”.
 3. Vendim i KLP-se Nr. 14, datë 27.01.2021 "Per caktim te perkohshem te Z. Aurel Zarka, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Vlore".
 4. Vendim i KLP-se Nr.115, datë 27.04.2021 "Per caktim te perkohshem te Z. Aurel Zarka, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Vlore".
 5. Vendim i KLP-se Nr.238, datë 13.07.2021 "Per caktim te perkohshem te Z. Aurel Zarka, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Vlore".
 6. Vendim i KLP-se Nr. 332, datë 25.10.2021 "Per caktim te perkohshem te Z. Aurel Zarka, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Vlore".
 7. Vendim i KLP-se Nr. 404, dt. 17.12.2021 "Mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës për prokurorin Aurel Zarka, kandidat për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë".
 8. Vendim i KLP-se Nr.09, datë 24.01.2022 "Per caktim te perkohshem te Z. Aurel Zarka, si drejtues i Prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Vlore".
 9. Shkresë nr. 4556/2 prot., datë 30.11.2023 e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit KPK. Lënda: Kthim përgjigjeje të kërkesës së Institutit Shqiptar të Shkencave datë 20.11.2023.
 10. Vendim i KLP-së nr. 52, datë 06.03.2023 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Aurel Zarka".
 11. Njoftim vendimi i KPK-së datë 28.06.2024, për konfirmim në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Aurel Zarka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Vlorë.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,