Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 358, datë 05.06.2024

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr.500, datë 27.7.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të një objekti arsimor në Bashkinë Vorë dhe caktimin e Bashkisë Vorë si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 359, datë 05.06.2024

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr.181, datë 30.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e riforcimit të njësive individuale të banimit dhe njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në Bashkitë Tiranë, Durrës, Shijak, Lezhë dhe Krujë”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 360, datë 05.06.2024

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr.491, datë 21.7.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit të qendrave shëndetësore në Bashkinë Kurbin dhe caktimin e Bashkisë Kurbin si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 361, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.206, datë 25.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të stacionit të zjarrfikëses dhe të godinës së Bordit të Kullimit, Bashkia Kavajë, dhe caktimin e Bashkisë Kavajë si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 363, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.279, datë 12.5.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rindërtimit të objektit social-kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia Shijak, dhe caktimin e Bashkisë Shijak si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 365, datë 05.06.2024

Për një shtesë dhe një ndryshim në vendimin nr.166, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve arsimore në Bashkinë Kamzë dhe caktimin e Bashkisë Kamzë si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.