Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

VKM Nr. 366, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.645, datë 3.8.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të njësive të banimit në ndërtesa (pallat) dhe ndërtesave publike, në zonat e reja për zhvillim, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”, dhe njësinë administrative 6, zona “Kombinat”, Bashkia Tiranë”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 368, datë 05.06.2024

Për një shtesë në vendimin nr.749, datë 9.12.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit të godinës së Institutit të Ndërtimit dhe caktimin e Institutit të Ndërtimit si njësi zbatuese”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM Nr. 327, datë 29.5.2024

Për autorizimin e Ministrit të Drejtësisë dhe të Ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin të negociojnë drejtpërdrejt me subjektin ndërkombëtar Boston Consulting Group (BCG) për ofrimin e shërbimit të konsulencës, për identifikimin e mekanizmave eficientë për të nxitur më tej luftën kundër korrupsionit dhe mundësinë e përdorimit të inteligjencës ARTIFICIALE (IA) për këtë qëllim.

Ministri i Drejtësisë; Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin; Boston Consulting Group (BCG); subjekt ndërkombëtar; negocim i drejtpërdrejtë; shërbim konsulence; lufta kundër korrupsionit; inteligjenca artificiale; ligji nr. 162/2020 "Për prokurimin publik"; pika 2, neni 52, i ligjit nr. 16/2024, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020, ‘Për prokurimin publik’”;

VKM nr. 243, datë 17.04.2024

Për miratimin e rekomandimeve prioritare në luftën kundër kriminalitetit, për vitin 2024.

VKM Nr. 338, datë 05.06.2024

Për disa shtesa në vendimin nr.167, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të banesave individuale në bashkitë Durrës, Vorë, Kamzë dhe Rrogozhinë”, të ndryshuar.

VKM është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 97, datë 10.06.2024.

VKM nr. 67, datë 14.02.2024 "Për Miratimin e Ndërtimit të Centralit Gjenerues të Energjisë Elektrike Fotovoltaike dhe Veprave Ndihmëse, i cili nuk është Objekt Koncesioni, në Zonën Kadastrale 2444. Bashkia Libohovë, Qarku Gjirokastër, nga Shoqëria “FAETHON” Sh.p.k".

Vendimi është miratuar më datë 14.02.2024 dhe publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Ministrave, si dhe në fletoren zyrtare nr. 29, datë 15.02.2024 në QBZ.