Rezarta Mataj

Emër Mbiemër
Rezarta Mataj
Data e emërimit fillestar
2007-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë (Dorëhequr). Procesi i rivlerësimit është ndërprerë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
20.12.2013 - 31.07.2020 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
25.03.2009 - 20.11.2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
05.10.2007 - 25.03.2009 - Stazh profesional/ Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.

- Znj. Rezarta Mataj aktualisht nuk e ushtron detyrën si prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme pasi ka dhënë dorëheqjen.
- KLGJ-ja me shkresën e datës 11.8.2020, paraqiti informacionin e marrë nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, sipas të cilit konfirmohet se subjekti i rivlerësimit, Znj. Rezarta Mataj, nuk ka paraqitur ankim kundër vendimit datë 09.07.2020, “Për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtaren e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, znj. Rezarta Mataj”.
- KPK vendosi të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, Znj. Rezarta Mataj, është ndërprerë.
- Gjithashtu me anë të këtij vendimi Znj. Rezarta Mataj i është ndaluar emërimi si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm, për një periudhë 15-vjeçare.
- Për këtë vendim të KPK-së nuk ka ANKIM nga Institucioni i Komisionerëve Publikë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2008 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
05.07.2005 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
- Disertacion për mbrojtjen e Gradës Shkencore "DOKTOR"
Tema: “PËRGJEGJËSIA JASHTËKONTRAKTORE E ORGANEVE PUBLIKE NË SHQIPËRI “
Kandidati: Rezarta MATAJ
Udhëheqës Shkencor: Prof. DR. Ermir DOBJANI
2017
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr:. 292 datë 09.09.2020 që ka vendosur: Të deklarojë se procesi i rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit, znj. Rezarta Mataj, është ndërprerë.
- Njoftim i IKP-së datë 30.09.2020 për mosankimin e vendimit nr. 292 datë 09.09.2020 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Rezarta Mataj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,