Sokol Pina

Emër Mbiemër
Sokol Pina
Data e emërimit fillestar
2013-10-21
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2020- aktualisht - Gjyqtar në Gjykatën e ApelitGjirokaster.
- 2015 - 2020 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
- 2013 - 2015 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane (stazhi profesional).
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Diplomuar ne shkollen e Magjistratures ne vitin 2014.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 377 date 27.4.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Sokol Pina, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 377, datë 27.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Pina
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Vleresuar " Shkelqyeshem" sipas Vendimit nr.419, datë 09.10.2020 te KLGJ-se “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës” per vitet 2013-2016.
- Vleresuar " Shkelqyeshem" sipas Vendimit nr.420, datë 09.10.2020 i KLGJ-se “Për kualifikimin e kandidatit z. {…} për në formimin fillestar për magjistrat, profili gjyqtar, në Shkollën e Magjistraturës” per vitin 2019.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,