Diamela Goxha

Emër Mbiemër
Diamela Goxha
Data e emërimit fillestar
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 2018 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
- 2014-2015 - ka punuar si ndihmëse ligjore në Gjykatë të Lartë
2013 - 2014 dhe është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Beratit.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- Ka përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin 2013
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 453 date 27.9.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Diamela Goxha, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 453, datë 27.9.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Diamela Goxha
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,