Gentiana Xhelili

Emër Mbiemër
Gentiana Xhelili
Data e emërimit fillestar
2009-01-07
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnje.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
03.07.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Lushnje.
21.04.2021 - 03.07.2023 - Gjyqtare e pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK nga subjekti i rivlerësimit.
15.04.2019 - 21.04.2021 - Zv. Kryetare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.
23.04.2014 - 21.04.2021 - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.
25.06.2010 - 23.04.2014 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Sarandë.
07.01.2009 - 25.06.2010 - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2009 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në detyrë pas ankimit të subjektit të rivlerësimit ndaj vendimit Nr.369/2021 të KPK-së për shkarkim nga detyra.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr. 369, datë 21.4.2021, për shkarkim nga detyra të subjektit të rivlerësimit znj. Gentiana Xhelili.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 369, datë 21.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Gentiana Xhelili.
- Vendim i KPA-së Nr. 26/2023 (JR) ku është vendosur: Ndryshimi i vendimit Nr.369/2021 të KPK-së dhe konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit znj. Gentiana Xhelili.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,