Valentin Preçi

Emër Mbiemër
Valentin Preçi
Data e emërimit fillestar
2003-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.10.2004 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
01.10.2003 - 12.10.2004 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
09.07.2001 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar me vendim të KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 730, datë 10.01.2024, për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Z. Valentin Preçi, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 730, datë 10.1.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Valentin Preçi.
- Më datë 03.06.2024 KPA ka rregjistruar çështjen (JR) 19/2024, datë 29.05.2024, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 730, datë 10.01.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me subjektin e rivlerësimit Valentin Preçi. Në pritje të shqyrtimit të çështjes dhe vendimit përfundimtar nga KPA.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë"
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,