Dritan Nushi

Emër Mbiemër
Dritan Nushi
Data e emërimit fillestar
2002-02-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2013 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2007 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.
01.02.2002 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
10.09.2011 - Master Shkencor, Universiteti i Tiranës.
19.07.1998 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 735, datë 31.01.2024, për konfirimimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Z. Dritan Nushi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 735, datë 31.1.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit, z. Dritan Nushi.
- Sipas njoftimit të KPA-së datë 29.05.2024, KPA ka rregjistruar çështjen (JR) 17/2024, datë 21.05.2024, që i përket ankimit të IKP kundër vendimit nr. 735/2024, të KPK-së që lidhet me subjektin e rivlerësimit Dritan Nushi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,