Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.144 i KLP-së datë 16.07.2019

Për deklarimin mbarimit të statusit të magjistratit për zotin Frederik Laloshi, prokuror në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, me datën 19.07.2019 për shkak të plotësimit të moshës për daljen në pension

Vendim nr.145 i KLP-së datë 16.07.2019

Për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të Z.Ylli Pjetërnika, si Drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër

Vendim nr.145.1 i KLP-së datë 16.07.2019

Për caktimin e Z.Ylli Pjetërnika në funksionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, përkohësisht nga data 17.07.2019-17.10.2019

Vendim nr.146 i KLP-së datë 16.07.2019

Për pezullimin e statusit të prokurorit Spartak ÇOÇOLI, për shkak të thirrjes së tij si i pandehur

Vendim i KLGJ-së Nr. 116, datë 15.07.2019

Për Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjore për Rekrutimin si Gjyqtare të Kandidates, Znj. Suela Dashi

Vendim i KLGJ-së Nr. 117, datë 15.07.2019

Për Verifikimin e Kushteve dhe Kritereve Ligjore për Rekrutimin si Gjyqtare të Kandidates, Znj. Afërdita Caco