Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së nr. 733, datë 19.1.2024

Subjekti i rivlerësimit: Z. Avni Sejdi, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Avni Sejdi.

Vendim i KLP-së nr. 406, datë 28.12.2023

"Për caktimin me short të prokurorëve për të cilët do të kryhet vlerësimi etik dhe profesional përgjatë 2024, të relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit".

1. Albert Murcaj
2. Dhorina Theodhori
3. Erjon Shehaj
4. Irma Bali
5. Suela Salavaci
6. Leonard Filopati
7. Petref Asllani
8. Sokol Nishani
9. Aurel Zarka
10. Edina Kurti
11. Arben Agovi
12. Deniona Katro
13. Kledian Llaho
14. Xhoana Mehmetaj
15. Irena Çunoti
16. Genci Mane
17. Shqiponja Mille
18. Zena Lila
19. Arber Berexha
20. Albert Demirneli
21. Marsida Frashëri
22. Enkeleda Xhengo
23. Silvana Lule
24. Pranvera Stafa
25. Artur Ismajukaj
26. Julian Çafka
27. Hysni Mulaj
28. Enklind Gjoni
29. Dashnor Nure
30. Madrid Kullolli
31. Edmond Kaloshi
32. Elsa Kareci
33. Ornela Rrumbullaku
34. Erjon Imeraj
35. Pali Deçolli
36. Arian Xhaferraj
37. Xhelian Seferi

Vendim i KPK-së nr. 728, datë 28.12.2023

Subjekti i rivlerësimit: Z. Dorjan Tafilaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.

Njoftim vendimi i KPA-së datë 20.12.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Brahim Bragjoshi.

KPA ka vendosur: Përfundimin e procesit të rivlerësimit kalimtar për subjektin e rivlerësimit Brahim Dragjoshi pa një vendim përfundimtar për çështjen, për shkak se objekti dhe qëllimi i këtij procesi është bërë i pamundur.

Vendim i KPK-së nr. 726, datë 15.12.2023

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Belina Zeneli (Kryemadhi), ish-prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.

KPK ka vendosur: Të deklarojë të përfunduar procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Belina Zeneli (Kryemadhi) pa një vendim përfundimtar, për shkak se subjekti i rivlerësimit ka humbur statusin e magjistratit.

Vendim i KLGJ-së nr. 716, datë 06.12.2023

"Për miratimin e udhëzuesit standard të marrëdhënieve të gjykatave me publikun dhe median".