Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendimi i KPA-se Nr. 29/2021 (JR) date 07.10.2021

Subjekti i rivlerësimit Shkëlqim Miri, përfshirë mendimin e pakices.

Vendim i KPA-se Nr. 28/2021 (JR) datë 27.09.2021

Subjekti i rivlerësimit Arben Vrioni

Vendim i KLGJ-së Nr. 338, datë 24.09.2020

Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunesit civil gjyqësor, punonjësve në detyrë në gjykata.

Vendim i KLP-se Nr. 303, datë 23.09.2021

Për caktim të përkohshëm , Znj. Elida Hoxhaj caktohet perkohesisht te udhtroje fundksionin e perokurores ne Prokurorine prane GJykates se Apelit Vlore.

Vendim i KPK-se Nr: 450 date 22.9.2021

Subjekti i rivlerësimit:Z. Lorenc Mërkuri, prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
Eshte vendosurshkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit

VKM Nr. 533, datë 22.9.2021

"Për shpronësimin, për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit, për zhvillimin e zonës së re në përputhje me planin e detyruar vendor përmes kompensimit me shkëmbim, për të gjitha pasuritë që preken nga realizimi i projektit “Për zonën e re për zhvillim në njësitë administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji”, Bashkia Tiranë”"