Ramiz Lala

Emër Mbiemër
Ramiz Lala
Data e emërimit fillestar
1993-11-24
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Kryetar i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër (Konfirmuar me Vendim te KPA-se Nr. 18/2021 (JR) datë 12.07.2021).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
04.11.2013 e aktualisht-Gjyqtar , Gjykata Administrative Shkalla e Parë Gjirokastër.
04.11.2013 e aktualisht- Kryetar Gjykate, Gjykata Administrative Shkalla e Parë Gjirokastër .
24.11.2010-04.11.2013-Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet (Jashtë Sistemit).
08.02.1996-11.07.1998 -Kryetar, Gjykata e Rrethit Kukës.
01.07.1994-11.07.1998- Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës.
24.11.1993-01.07.1994-Ndihmës Gjyqtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Has.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
30.06.1994-Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK dhe KPA i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.190 datë 26.07.2019 për subjektin e rivlerësimit: Z. Ramiz Lala, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
- Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 03.10.2019 kundër vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Ramiz Lala.
- Vendim i KPA-se Nr. 18/2021 (JR) datë 12.07.2021, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Ramiz Lala

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Janar- Dhjetor 2014- Vlerësuar Shumë mirë
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka Masë Disiplinore në fuqi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,