Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Raport KSHH - Monitorimi i zbatimit të ligjit për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, në kuadër të ofrimit të ndihmës juridike parësore.

Raporti është punuar nga znj. Elsa Dobjani, Eksperte ligjore, në nëntor 2019.

Më shumë

Raport i pjesshëm KSHH - Mbi veprimtarinë e gjyqësorit dhe disa organeve të Qeverisjes së Drejtësisë në kushtet e pandemisë COVID-19.

Raporti përfshin periudhën 15 mars - 15 qershor 2020.

Më shumë

Raport i ndërmjetëm monitorimi KSHH - Mbi ngritjen dhe funksionimin e aktorëve përgjegjës të ofrimit të ndihmës juridike parësor.

Raporti përfshin periudhën Janar – Maj 2020 dhe është shtrirë në qytetet Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Elbasan.

Më shumë

Raport studimor KSHH - Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Raport për vendimmarrjen dhe dinamikën e veprimtarisë së institucioneve të rivlerësimit kalimtar.
Konkluzionet dhe të dhënat e pasqyruara në këtë raport shtrihen në periudhën Nëntor 2019 – Korrik 2020.

Më shumë

Raport KSHH- Mbi gjetjet dhe rekomandimet pas realizimit të misionit monitorues në IEVP "Ali Demi" (325) mbi akomodimin e shtetasve nën masë mjekësore dhe masë sigurimi shtrim i përkohshëm, gjatë periudhës së pandemisë globale Covid-19.

Raport i veçantë monitorimi tematik i realizuar në kuadër të projektit “Të drejtat e personave të privuar nga liria në gjendjen e fatkeqësisë natyrore”, të mbështetur financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Më shumë

Raport monitorimi - Njohja e të drejtës për Ndihmë Juridike të garantuar nga shteti.

Raport monitorimi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit me Të dhëna të grumbulluara gjatë misioneve të monitorimit të realizuara në qytetet Kukës, Himarë dhe Librazhd.
Materaili i përgatitur nga:
Z. Njazi Jaho, Këshilltar Ligjor, Komiteti Shqiptar i Helsinkit.
Z. Erdion Maçolli – Avokat, Komiteti Shqiptar i Helsinkit.

Më shumë

Artikull - Rreziku i Korporatimit në Sistemin e ri të Drejtësisë.

Artikull nga Erida Skëndaj, Drejtore Ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit.

Më shumë

Raport - Mbi veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe administrimit të 10 gjykatave me ngarkesën më të lartë në vend.

Raport i Komitetit Shqiptar të Helsinkit përgatitur nga:
Znj. Erida Skëndaj, Drejtore Ekzekutive e KSHH.
Znj. Blerta Ngucaj, Eksperte Ligjore e Jashtme, KSHH.

Më shumë

Raport vjetor 2021 i Avokatit te Popullit

Raport vjetor 2021 i Avokatit te Popullit

Më shumë

Raport Vjetor i Këshillit të Lartë Gjyqësor

Mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e KLGJ-së për vitin 2019

Më shumë

Mendim i Avokatit të Popullit për projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Drejtuar: Z. Ulsi Manja
Kryetar i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
14/04/2020

Më shumë

Raport Monitorimi i Avokatit të Popullit

Për veprimtarinë e KED gjatë vitit 2019
Mars 2020

Më shumë