Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Veprimtaria e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për periudhën Shkurt - Korrik 2020

Raport i Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë
Në këtë raport Shkurt-Korrik 2020, jepet informacion i detajuar mbi veprimtarinë e ILD-së.
Në periudhën objekt raportimi, në mënyrë të përmbledhur, ILD ka trajtuar çështje që lidhen kryesisht me:
a) rregullimin e veprimtarisë së tij ligjore, strukturore dhe fizike;
b) aktet e miratuara dhe veprimet institucionale të ndërmarra;
c) organikën dhe plotësimin e vendeve vakante;
d) menaxhimin e fondeve;
e) bashkëpunimin me institucionet qëndrore dhe ndërkombëtare.

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Janar 2020-Prill 2020

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Prill 2020

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shtator 2019-Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Gusht 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Periudha: Shkurt 2018-Prill 2019

Më shumë

Veprimtaria e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (I përkohshëm) i zgjedhur me short nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

Raport Vjetor KED 2019

Më shumë

Raport Statistikor - 6 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar-Qershor 2020

Më shumë

Raport Statistikor - 3 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar-Mars 2020

Më shumë

Raport Statistikor Vjetor 2019 i Institutit të Komisionerëve Publikë

Statistikë e Procesit për vitin 2019

Më shumë

Raport Statistikor - 3 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Korrik-Shtator 2019

Më shumë