Raporte

Në këtë rubrikë Publikohen Raporte Përmbledhëse, Raporte Monitorimi apo Raporte Vlerësimi për procese dhe institucione që lidhen me Sistemin e Drejtësisë. Ato mund të jenë të përgatitura nga vetë Institucionet ose nga Organizmat Jo Qeveritar Monitorues.

Raport Statistikor - 6 Mujor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar-Qershor 2019

Më shumë

Raport Statistikor Vjetor 2018 i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Shkurt –Dhjetor 2018

Më shumë

Raport Statistikor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar - Korrik 2020

Më shumë

Raport Statistikor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Janar – Dhjetor 2019

Më shumë

Raport Statistikor i Institutit të Komisionerëve Publikë

Periudha: Shkurt-Dhjetor 2018

Më shumë

Veprimtaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për periudhën Dhjetor 2018 - Korrik 2019

Raport i KLP-së, Korrik 2019

Më shumë

Raport Vjetor i KLP-së për vitin 2019

Miratuar me Vendimin Nr. 98, Datë 24.04.2020, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Më shumë

Gjendja e Sistemit Gjyqësor dhe Veprimtaria e KLgj-së për vitin 2018

Raport Vjetor i KLGJ-së
(Miratuar me Vendimin Nr.69, datë 03.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor)
Ky raport u përgatit nga Grupi i Punës i ngritur për këtë qëllim me Urdhrin Nr.129 datë 01.04.2019 “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projekt-raportit mbi gjendjen e sistemit gjyqësor për vitin 2018”, i përbërë nga znj. Antuen Skënderi, znj. Luljeta Laze, z. Xhevdet Haxhiu, z. Vildan Kaloshi, znj. Aurora Ndreu, znj. Marsela Pepi dhe z. Qemal Zaimi.

Më shumë

Reforma në Drejtësi nga Vettingu tek jetësimi i Institucioneve të Reja të Drejtësisë

Raport Monitorimi i Institutit të Sigurimeve Politike (ISP)
30 Gusht 2019

Më shumë

Vettingu në vëzhgimin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH)

Raport Monitorimi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH)
Gjetje dhe të Dhëna Statistikore, Shtator 2017 - Prill 2018
30 Prill 2018

Më shumë

Vendimmarrja e Institucioneve të Rivlerësimit Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve (Vetting)

Raport i Studimor i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) për periudhën Shkurt - Tetor 2018
Përgatitën raportin:
- Av. Erida Skëndaj - Drejtore Ekzekutive e KShH-së
- Migena Kondo - Eksperte e Jashtme
Nëntor 2018

Më shumë

Veprimtaria e Gjyqësorit dhe disa Organeve të Qeverisjes të Drejtësisë në kushtet e pandemisë

Raport i Pjesshëm i Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) për periudhën tre mujore 15 Mars – 15 Qershor 2020
Korrik 2020

Më shumë