Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Procesverbal i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 13.11.2023.

Seancë dëgjimore për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”, me institucionet:
1. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
2. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
3. Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit
4. Komisioneri i Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil
5. Autoriteti për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

Procesverbal i Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 13.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Diskutimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për arsimin profesional.
2. Seancë dëgjimore me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
3. Seancë dëgjimore me drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë për Media dhe Informim, zotin Alteo Hysi, për diskutimin në parim të projektligjit "Për buxhetin e vitit 2024".
4. Diskutimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” me ministren e Kulturës, zonjën Elva Margariti.

Provesverbal i Komisionit për Sigurinë Kombëtare, datë 13.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
- Seancë dëgjimore me Shërbimin Informativ të Shtetit për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024”.

Procesverbal i Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, datë 13.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
1. Diskutimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për arsimin profesional.
2. Seancë dëgjimore me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë për diskutimin në parim të projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024”.
3. Seancë dëgjimore me drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë për Media dhe Informim, zotin Alteo Hysi, për diskutimin në parim të projektligjit "Për buxhetin e vitit 2024".
4. Diskutimi në parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” me ministren e Kulturës, zonjën Elva Margariti.

Procesverbal i Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, datë 10.11.2023. Buxheti 2024.

Rendi i ditës:
Seancë dëgjimore për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2024” me institucionet:
1. Prokurorinë e Përgjithshme
2. KQZ-në
3. SPAK-un
4. Shkollën e Magjistraturës
5. Komisionin e Prokurimit Publik

Procesverbal i seancës parlamentare datë 09.11.2023.

Rendi i ditës:
1. Miratimi i procesverbaleve të seancave plenare të datave 12.10.2023 dhe 2.11.2023 (neni 44, pika 2, i Rregullores).
2. Njoftime (neni 44, pika 3, i Rregullores)
3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e projektit “Aftësia ripërtëritëse e parë dhe zhvillimi i gjelbër - hua për politikat e zhvillimit”.
4. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar”.
5. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar”.
6. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.
7. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.
9. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.
10. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës .