Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLP-se Nr.267, datë 11.10.2022

Për “Ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorin Ilir Hoxha, kandidat për pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë”

Vendim i KLP-se Nr.268, datë 11.10.2022

Për miratimin e rregullores ”Për komunikimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë me median”

Vendim i KLP-se Nr.269, datë 11.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, Zonja Teuta Pisku”

Vendim i KLP-se Nr.270, datë 11.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, Zonja Blerina Karaj”

Vendim i KLP-se Nr.271, datë 11.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, Zonja Irma Velo”

Vendim i KLP-se Nr.272, datë 11.10.2022

Për “Miratimin e relacionit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidates për t’u pranuar në programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës, në vitin akademik 2022-2023, Zonja Masila Lulaj”