Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-se Nr: 394 date 7.6.2021

Subjekti i rivlerësimit: Z. Valbon Çekrezi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës.
Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 21.7.2021.

Vendim i KPA-se Nr. 12/2021 (JR) datë 12.05.2021

Subjekti i rivlerësimit Artan Madani

Vendim i KLP –se nr 126 date 27.04.2021

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores elida hoxhaj

Vendim i KLP-se nr 110 date 14.04.2021

"Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Riselda Fishta"

Vendim i KPK-se Nr: 363 date 1.4.2021

- Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elizabeta Imeraj, prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Konfirmuar ne detyre nga Komisioni.

Vendim i KPA-se Nr. 11/2021 (JR) datë 31.03.2021

Subjekti i rivlerësimit Përparim Kulluri.