Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPA-së nr. 8, datë 26.02.2024, për subjektin e rivlerësimit z. Urim Buci.

KPA ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Urim Buci.

Vendim i KPK-së nr. 737, datë 13.02.2024

Subjekti i rivlerësimit Znj. Majlinda Tosku, me detyrë ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPA-së nr. 5, datë 02.02.2024

KPA ka vendosur: Lënien në fuqi të vendimit nr. 671, datë 14.06.2023 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit Ylli Bashaj.

Vendim i KPK-së nr. 733, datë 19.1.2024

Subjekti i rivlerësimit: Z. Avni Sejdi, gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

KPK ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Avni Sejdi.

Vendim i Komisionit Ad Hoc pranë Avokatit të Popullit datë 29.12.2023 për renditjen përfundimtare të kandidatëve për anëtarë të KLP dhe KLGJ nga radhët e avokatëve.

Komisioni i Pavarur Ad-Hoc shpall listën e kandidatëve sipas renditjes, duke filluar nga kandidatët që kanë marrë pikët më të larta si vijon:

RENDITJA E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KLGJ NGA AVOKATIA:
1. Eris Hysi
2. Përparim Kalo
3. Erind Merkuri
4. Alban Alimema
5. Erind Gërmenji
6. Fatos Lazimi
7. Entela Shehaj (Memishaj)
8. Saimir Vishaj
9. Albana Tushe
10. Albens Tabaku
11. Klodian Gjermeni (Gjërmëni, Gjermëni)
12. Artan Reçi
13. Bledar Bajri (Boshnjaku)

RENDITJA E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KLP NGA AVOKATIA:
1. Përparim Kalo
2. Erind Merkuri
3. Alban Alimema
4. Erind Gërmenji
5. Entela Shehaj (Memishaj)
6. Saimir Vishaj
7. Albens Tabaku
8. Artan Reçi
9. Bledar Bajri (Boshnjaku)

Kryetari i Komisionit të Pavarur Ad-Hoc, i përcjell Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit listën me emrat e renditur të kandidatëve si dhe listën me kandidatët që nuk plotësojnë kushtet dhe kriteret ligjore, së bashku me raportin e vlerësimit.
Me përfundimin e kësaj procedure, konsiderohet e përfunduar puna e Komisionit të pavarur Ad-Hoc.

(listë përfundimtare; vendim; raport vlerësimi; sekretari i përgjithshëm Genc Gjonçaj; komisoni Ad Hoc; Avokati i Popullit; kandidat për KLGJ; kandidat për KLP; Këshilli i Lartë Gjyqësor; Këshilli i Lartë i Prokurorisë; avokat; avokatia; institucionet e reja të drejtësisë; reforma në drejtësi).

Vendim i KLP-së nr. 406, datë 28.12.2023

"Për caktimin me short të prokurorëve për të cilët do të kryhet vlerësimi etik dhe profesional përgjatë 2024, të relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit".

1. Albert Murcaj
2. Dhorina Theodhori
3. Erjon Shehaj
4. Irma Bali
5. Suela Salavaci
6. Leonard Filopati
7. Petref Asllani
8. Sokol Nishani
9. Aurel Zarka
10. Edina Kurti
11. Arben Agovi
12. Deniona Katro
13. Kledian Llaho
14. Xhoana Mehmetaj
15. Irena Çunoti
16. Genci Mane
17. Shqiponja Mille
18. Zena Lila
19. Arber Berexha
20. Albert Demirneli
21. Marsida Frashëri
22. Enkeleda Xhengo
23. Silvana Lule
24. Pranvera Stafa
25. Artur Ismajukaj
26. Julian Çafka
27. Hysni Mulaj
28. Enklind Gjoni
29. Dashnor Nure
30. Madrid Kullolli
31. Edmond Kaloshi
32. Elsa Kareci
33. Ornela Rrumbullaku
34. Erjon Imeraj
35. Pali Deçolli
36. Arian Xhaferraj
37. Xhelian Seferi