Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPA-se Nr. 21/2021 (JR) datë 15.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Hysni Vata

Vendim i Ndërmjetëm i KPK - date 14.07.2021

Per subjektin e rivlerësimit: Znj. Riselda Fishta, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë.

(Pezulluar per një periudhë një-vjeçar sipas Vendimit te Ndërmjetëm te KPK-se date 14.7.2021. ).

Vendim i KPA-se Nr. 20/2021 (JR) datë 14.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Valbona Seknaj (Durraj)

Vendim i KPA-se Nr. 19/2021 (JR) datë 13.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Alfred Agolli, përfshirë mendimin e pakicës.

Vendim i KPA-se Nr. 18/2021 (JR) datë 12.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Ramiz Lala, përfshirë mendimin e pakicës;

Vendim i KPA-se Nr. 17/2021 (JR) datë 06.07.2021

Subjekti i rivlerësimit Gramoz Levanaj.