Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim Nr. 8/2018 i KPA-së datë 23.10.2018 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 33 datë 05.07.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Luan Kaloçi

Vendim i KPK-së Nr: 70 datë 16.10.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Adnan Xholi, prokuror/drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Hetimit dhe Ndjekjes Penale pranë Prokurorisë së Përgjithshme

Është vendosur konfirmimi në detyrë i subjektit të rivlerësimit.

Vendimi mori formë të prerë pasi nuk u ankimua më datë 03.12.2018.

Vendim i KPK-së Nr: 69 datë 10.10.2018

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Entela Prifti, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Korçë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 68 datë 08.10.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Sotiraq Lubonja, gjyqtar pranё Gjykatёs së Apelit Korçë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së Nr: 67 datë 05.10.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Ahmet S. Jangulli, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KPK-së nr. 67, datë 05.10.2018

Subjekti i rivlerësimit: Z. Ahmet S. Jangulli, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

KPK ka vendosur: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Ahmet Jangulli, me funksion gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.