Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 94, datë 26.02.2020

Për Hapjen e Procedurës së Ngritjes në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për Një Pozicion të Lirë

Vendim i KLGJ-së Nr. 95, datë 26.02.2020

Për Hapjen e Procedurës së Ngritjes në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një Pozicion të Lirë

Vendim i KLGJ-së Nr. 96, datë 26.02.2020

Për Hapjen e Procedurës së Ngritjes në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një Pozicion të Lirë

Vendim i KLGJ-së Nr. 97, datë 26.02.2020

Për Hapjen e Procedurës së Ngritjes në Detyrë në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për një Pozicion të Lirë

Vendim i KLGJ-së Nr. 98, datë 26.02.2020

Për Hapjen e Procedurës së Komandimit në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe Shpalljen e Kërkesës për Kandidatura nga Radhët e Gjyqtarëve

Vendim i KLGJ-së Nr. 99, datë 26.02.2020

Për Hapjen e Procedurës së Komandimit në Shkollën e Magjistraturës dhe Shpalljen e Kërkesës për Kandidatura nga Radhët e Gjyqtarëve