Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.170 i KLP-së datë 27.09.2019

Për miratimin e raportit të veprimtarisë së KLP-së për periudhën dhjetor 2018 - korrik 2019

Vendim nr.171 i KLP-së datë 27.09.2019

Për miratimin e Rregullores "Per procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve"

Vendim nr.172 i KLP-së datë 27.09.2019

Për ndërprerjen e caktimit në pozicion të përkohshëm të znj.Suela Beluli, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës dhe kthimin e saj në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier

Vendim nr.173 i KLP-së datë 27.09.2019

Për ndërprerjen e caktimit në pozicion të përkohshëm të z.Gentian Habazaj, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e tij në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat

Vendim nr.174 i KLP-së datë 27.09.2019

Për ndërprerjen e caktimit në pozicion të përkohshëm të z.Kreshnik Ajazi, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e tij në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan

Vendim nr.175 i KLP-së datë 27.09.2019

Për ndërprerjen e caktimit në pozicion të përkohshëm të z.Saimir Bahiti, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër dhe kthimin e tij në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër