Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.184 i KLP-së datë 27.09.2019

Për ndërprerjen e caktimit në pozicion të përkohshëm të z.Erion Shgarri, si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e tij në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë

Vendim nr.185 i KLP-së datë 27.09.2019

Për caktimin e z.Edmond Kariqi në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Kukës, përkohësisht nga data 27.09.2019-27.12.2019

Vendim nr.186 i KLP-së datë 27.09.2019

Për caktimin e znj. Alma Bramo në funksionin e Prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Pukë, përkohësisht nga data 28.09.2019-28.12.2019

Vendim nr.187 i KLP-së datë 27.09.2019

Për caktimin e znj. Violeta Shkurta në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Fier, përkohësisht nga data 01.10.2019-01.01.2020

Vendim nr.188 i KLP-së datë 27.09.2019

Për caktimin e z. Arben Dyla në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Lushnje, përkohësisht nga data 01.10.2019-01.01.2020

Vendim i KPK-së Nr: 197 datë 27.09.2019

Subjekti i rivlerësimit: Znj. Dhurata Haveri, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.