Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 179, datë 26.09.2019

"Për Caktimin e një Anëtari në Komisionin për Mbrojtjen e Gjyqtarëve ngritur pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor"

Vendim i KLGJ-së Nr.180, datë 26.09.2019

Për Përjashtimin e Z. {…} Nga Procedurat e Komandimit, në Pozicionin e Pedagogut të Brendshëm, në Departamentin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës

Vendim i KLGJ-së Nr. 178, datë 26.09.2019

Për Miratimin e Procesverbaleve të Mbledhjeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Vendim nr.169 i KLP-së datë 25.09.2019

Për ndalimin e kandidimit të Z. Lulzim Alushaj për pozicionin e Prokurorit të Përgjithshëm

Vendim Nr. 23/2019 i KPA-së datë 23.09.2019 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 78 datë 15.11.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Liçaj gjyqtare me detyrë kryetare pranë Gjykatës së Apelit Vlorë

Vendim i KED-së nr. 132, datë 21.9.2019

"Për listën përfundimtare të renditjes së kandidatëve për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, në vendin vakant, vakancë e plotë, të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 4.3.2019".