Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 176, datë 11.09.2019

Për Deklarimin e Përfundimit të Periudhës së Transferimit të Përkohshëm të Gjyqtarit Besmir Stroka

Vendim i KLGJ-së Nr. 177, datë 11.09.2019

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të Tjera, të Ndryshme nga ajo ku ushtrojnë Funksionet në Mënyrë të Përhershme

Vendim i KLGJ-së Nr. 172, datë 11.09.2019

Për Shpalljen e Procedurës së Emërimit në Gjykatën e Lartë, nga Radhët e Juristëve të Spikatur

Vendim i KED Nr.122 datë 10.09.2019

"Për vlerësimin dhe Pikëzimin e Kandidaturës së Znj. Arta Vorpsi në vendet vakante për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë në datën 07.02.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 12.02.2018 , Presidenti i Republikës se Shqipërisë në datën 04.03.2019 dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 04.03.2019.

Vendim i KED nr. 123 date 10.09.2019

"Për vleresimin dhe pikëzimin e kandidaturës së z. Besnik Muçi në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në dateën 07.02.2018, dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 12.02.2018"

Vendim i KED-se Nr.124 date 10.09.2019.

Për vleresimin dhe pikëzimin e kandidaturës së znj. Elsa Toska në vendet vakante për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, të shpallura nga Presidenti i Republikës në datën 07.02.2018, dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 12.02.2018, Presidenti i Republikës në datën 04.03.2019 dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 04.03.2019.