Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KLGJ-së Nr. 169, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidatit Z. {…} nga Procedura e Emërimit në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr.170, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidatit Z. {…} nga Procedura e Emërimit në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr.171, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidatit Z. {…} nga Procedura e Emërimit në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr. 173, datë 11.09.2019

Për Përjashtimin e Gjyqtarëve Margarita Buhali dhe Fatri Islamaj nga Procedurat e Ndarjes së Çështjeve me Short

Vendim i KLGJ-së Nr. 174, datë 11.09.2019

Për përjashtimin nga Kandidimi për Komandim pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor të Gjyqtares Irida Kacerja

Vendim i KLGJ-së Nr. 175, datë 11.09.2019

Për Transferimin e Përkohshëm të Gjyqtarit Gentian Marku në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër