Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.153 i KLP-së datë 26.06.2020

Për caktimin e Znj. Arta Marku në funksionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, nga data 01.07.2020 - 30.09.2020

Vendim Nr. 9/2020 i KPA-së datë 26.06.2020 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 100, datë 14.01.2019 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Alfred Gjoni, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin

Vendim Nr. 8/2020 i KPA-së datë 25.06.2020 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka, gjyqtare dhe kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë

Vendim Nr. 7/2020 i KPA-së datë 24.06.2020 (Juridiksion rivlerësimi), përfshirë mendimin paralel

Për shqyrtimin e vendimit nr.80, datë 23.11.2018, të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z. Shpëtim Kurti me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendim i KLGJ-së Nr. 219, datë 23.06.2020

Për Caktimin e Gjyqtarit për Gjykimin e Çështjes Gjyqësore të Veçantë në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

Vendim i KLGJ-së Nr. 218, datë 18.06.2020

Për Caktimin e Gjyqtarëve për Gjykimin e Çështjeve Gjyqësore të Veçanta në Gjykata të tjera, të Ndryshme nga ajo ku Ushtrojnë Funksionet në mënyrë të Përhershme