Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KED-së nr. 16 datë 17.07.2020

Për ndalimin e Z. Shaqir Hasanaj nga kandidimi për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

Vendim i KED-së nr. 17 datë 17.07.2020

Për ndalimin e Zj. Vjosa Bodo (Mujo) nga kandidimi për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

Vendim i KED-së nr. 18 datë 17.07.2020

Për ndalimin e Zj. Vjosa Bodo (Mujo) nga kandidimi për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

Vendim i KED-së nr. 19 datë 17.07.2020

Për ndalimin e Z. Vasil Bendo nga kandidimi për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese

Vendim nr.167 i KLP-së datë 17.07.2020

Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020 -2021, si më poshtë:
1.1 Aida Yzeiraj
1.2 Denisa Perdja
1.3 Artenida Toska
1.4 Maringlen Meta
1.5 Oliana Gjergjefi
1.6 Nertila Miftaraj
1.7 Ervis Alliaj
1.8 Malvina Pellumbi
1.9 Bledar Bala
1.10 Irena Sufaj
1.11 Drini Zeqo
1.12 Besjana Sadikaj
1.13 Shiqiri Manjani
1.14 Nertila Bregu
1.15 Julinda Gjika

Vendim nr.168 i KLP-së datë 17.07.2020

Për caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020 -2021, pas hedhjes së shortit, si më poshtë:
1.1 Aida Yzeiraj - Relator Z. Alfred Balla
1.2 Denisa Perdja - Relator Znj. Esmeralda Keshi
1.3 Artenida Toska -Relator Z. Alfred Balla
1.4 Maringlen Meta - Relator Z. Kostaq Beluri
1.5 Oliana Gjergjefi - Relator Z. Alfred Balla
1.6 Nertila Miftaraj - Relator Z. Alfred Balla
1.7 Ervis Alliaj - Relator Z.Kostaq Beluri
1.8 Malvina Pellumbi - Relator Z.Kostaq Beluri
1.9 Bledar Bala - Znj. Esmeralda Keshi
1.10 Irena Sufaj - Relator Znj. Esmeralda Keshi
1.11 Drini Zeqo - Relator Z. Alfred Balla
1.12 Besjana Sadikaj - Relator Z.Kostaq Beluri
1.13 Shiqiri Manjani - Relator Znj. Esmeralda Keshi
1.14 Nertila Bregu - Relator Z. Alfred Balla
1.15 Julinda Gjika - Relator Z.Alfred Balla