Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KPK-së Nr: 196 datë 13.09.2019

Subjekti i rivlerësimit: Z. Gjovalin Përnoca, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë.

Është vendosur shkarkimi nga detyra i subjektit të rivlerësimit.

Vendim i KLGJ-së Nr.158, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidatit Z{…}. nga Procedura e Emërimit në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr. 159, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidatit Z. {…} nga Procedura e Emërimit në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr.160, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidatit Z. {…} nga Procedurat e Emërimit në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr.161, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidates Znj. {…} nga Procedura e Emërimit në Gjykatën e Lartë

Vendim i KLGJ-së Nr.162, datë 11.09.2019

Për Skualifikimin dhe Përjashtimin e Kandidatit Z. {…} nga Procedurat e Emërimit në Gjykatën e Lartë