Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë të dorëhequr para ose gjatë procesit të Vettingut 08.02.2023 - 01.11.2023.

109 subjekte ose 15.5% e subjekteve thirrur në Vetting janë dorëhequr nga detyra para ose gjatë zhvillimit të procesit. Komisionet e Vettingut kanë ndërprerë shqyrtimin e çështjes, duke iu ndaluar edhe emërimin për 15 vite në institucionet e sistemit të drejtësisë.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë të cilët sipas vendimit të Institucioneve të Vettingut kanë humbur statusin e magjistratit, kanë ndërruar jetë ose kanë dalë në pension; 08.02.2018 - 01.11.2023.

43 subjekte ose 6.1% e tyre sipas vendimit të institucioneve të Vettingut kanë dalë në pension, ndërruar jetë, humbur statusin e magjistratit.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë të rikthyer në detyrë me vendim të KPA 02.08.2018 - 01.11.2023.

12 magjistratë janë rikthyer në detyrë me vendim të KPA, duke rrëzuar vendimin e KPK për shkarkim nga detyra, prej të cilëve 7 gjyqtarë dhe 5 prokurorë.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë të shkarkuar nga detyra me vendim të KPA, duke ndryshuar vendimin e KPK për konfirmim në detyrë 08.02.2018 - 01.11.2023.

29 Gjyqtarë dhe Prokurorë janë shkarkuar nga detyra me vendim të KPA, duke ndryshuar vendimin e KPK për konfirmim në detyrë.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë. të cilët janë në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK 08.02.2018 - 01.11.2023.

131 subjekte ose 18.7% janë në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit të KPK.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Anëtarët e Gjykatës së Lartë në Procesin e Vettingut.

Nga Gjykata e Lartë janë thirrur në procesin e Vettingut 16 anëtarë të saj, nga 17 anëtarë që ajo ka në përbërje, pasi 1 subjekti i kishte mbaruar mandati dhe u tërhoq nga pozicioni. Nga Gjykata e Lartë janë vetëm 2 anëtarë të konfirmuar në detyrë, 8 anëtarë janë shkarkuar nga detyra dhe 6 anëtarë janë dorëhequr.

Më shumë