Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Anëtarët e Gjykatës Kushtetuese në Procesin e Vettingut.

Vettingu ka konfirmuar në detyrë vetëm 1 anëtar të Gjykatës Kushtetuese dhe 5 të tjerë ose 71% e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese janë shkarkuar nga detyra. Ndërkohë 1 anëtar i Gjykatës Kushtetuese ka dhënë dorëheqjen nga detyra dhe processi i Vettingut për të është ndërprerë.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore - Gjyqtarë dhe Prokurorë në pritje të fillimit të procesit të Vettingut pas datës 01.11.2023.

Rezulton se deri më datë 31.12.2024, datë në të cilën përfundon mandati kushtetues i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit sipas pikës nr. 8 të nenit 179/b të Kushtetutës së Republikë së Shqipërisë, do të përfundojë procesi i Vettingut për 93 subjekte, përkatësisht 39 subjekte femra dhe 54 meshkuj në profilin gjyqtar, prokuror dhe ndihmës ligjorë.

Më shumë

img

Nga: Albanian Institute of Science (AIS), datë: Shkurt 2024

Lista emërore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të shkarkuar, sipas kritereve të shkarkimit nga detyra 08.02.2018 - 01.11.2023.

Numrin më i madh i shkarkimeve sipas kritereve të përcaktuara në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikës e Shqipërisë”. është Kriteri i Kontrollit të Pasurisë, Deklarimit të Pamjaftueshëm. 61.18% e personave të shkarkuar janë për shkak të kriterit të pasurisë deklarim i pamjaftueshëm. Praktika e Institucioneve është kufizuar në verifikimin e kriterit pasuror duke mos u thelluar tek të gjitha kriteret nëse verifikimi i kriterit në fjalë do të rezultonte problematik. 31.58% e subjekteve janë shkarkuar për më shumë se një kriter të parashikuar në nenin 63 të Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikës e Shqipërisë.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DSIK KONSTATON PAPËRSHTATSHMËRINË PËR VAZHDIMIN E DETYRËS PËR PROKURORIN FATMIR LUSHI

DSIK konstaton papërshtatshmërinë për vazhdimin e detyrës për prokurorin Fatmir LUSHI Gjatë monitorimit të seancës dëgjimore të zhvilluar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, me subjektin e vettingut, Z. Fatmir Lushi, Prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Elbasan, u morën në analizë vetëm dy nga tri kriteret e rivlerësimit të përcaktuara në ligjin 84/2016.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

KRYETARJA E GJYKATËS LUSHNJË, ESMERALDA ÇEKA NË SITËN E VETINGUT. KPK VAZHDON TË MOS JETË TRANSPARENTE NE LIDHJE ME DENONCIMET E PUBLIKUT.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zhvilloi më 16 prill, ora 11:00 seancën dëgjimore me subjektin Znj.Esmeralda Çeka, Gjyqtare/Kryetare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë.

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: Qershor 2019

DREJTUESJA E PROKURORISË SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË KONFIRMOHET NË DETYRË

Më datë 26.04.2019, u zhvillua seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elidiana Kasa, me detyrë Prokurore/Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Pukë. Trupi gjykues, informoi në fillim të seancës se subjekti rivlerësimit i është nënshtruar hetimit administrativ ex-officio, si dhe anëtarët e KPK deklaruan mos pasjen e konfliktit të interesit me subjektin e rivlerësimit.

Më shumë