Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Ligj nr. 34/2023

Për disa ndryshime në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar.

Ligj nr. 35/2023

“Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi”.

(Shfuqizon Ligjin nr.10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve).

Rekomandim i ONM datë 16.02.2023 për vendimin e KPK-së, nr. 606, datë 21.12.2022

Subjekti i rivlerësimit: znj. Mariola Mërtiri.

LIGJ Nr. 31/2022

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 3,DATË 12.3.2022, “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJINNR. 115/2021, ‘PËR BUXHETIN E VITIT 2022’”

LIGJNr. 127/2021

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 34,DATË 3.12.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISA NDRYSHIMENË LIGJIN NR. 137/2020, ‘PËR BUXHETIN E VITIT 2021’, TË NDRYSHUAR”

Ligj nr. 130, datë 20.12.2021

Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar