Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Ligj nr. 105, datë 28.10.2021

"Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2020".

Ligj Nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar.

Ligji është publikuar në faqen zyrtare të QBZ në Fletoren Zyrtare Nr. 112, datë 21.07.2008 (përditësuar me akt normativ Nr. 25/2021).

Ligj nr.153/2020

Për regjimin fiskal në sektorin hidrokarbur.

Ligj nr. 151, datë 17.12.2020

Për një ndryshim në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.

Ligji nr.137/2020, dt 16.12.2020

LIGJ Nr. 137/2020 PËR BUXHETIN E VITIT 2021

LIGJ Nr. 88/ 2019 datë 18.12.2019

PËR BUXHETIN E VITIT 2020