Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 78/2019 datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT NR. 4, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 92/2014 ‘PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’”, TË NDRYSHUAR

Planifikimi i Buxhetit të Bashkisë Tiranë, viti 2020.

Programi Buxhetor Afatmesëm 2020 - 2022.

LIGJ Nr. 115/2016 (i përditësuar)

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË
( shfuqizuar nene me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr.41, datë 16.5.2017 dhe me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 78, datë 12.12.2017, ndryshuar me ligjin nr. 47/2019, datë 18.7.2019)

Ligji nr.45/2019

“Për Mbrojtjen Civile”

LIGJ 47/2019 date 17/07/2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 115/2016“PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË".

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 113
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 31/07/2019.

Ligj nr. 127, datë 15.12.2016

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 "Për taksat kombëtare", të ndryshuar.