Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 115/2016 date 03/11/2016

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 231
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 01/12/2016

LIGJ Nr. 96/2016 datë 6.10.2016

PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marre ne:
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 208, Datë. 07/11/2016.

LIGJ nr. 97/2016 datë 6.10.2016

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marrë në :
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 209, Datë. 07/11/2016.

LIGJ nr. 98/2016 datë 6.10.2016

PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marrë në :
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 209, Datë. 07/11/2016.

LIGJ nr. 95/2016 datë 6.10.2016

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Marrë në :
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 194, Datë. 20/10/2016.

LIGJ Nr.8577, datë 10.2.2000

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË1(ndryshuar me ligjin nr. 99/2016, datë 6.10.2016)