Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 96/2019 datë 18.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 8, DATË 16.12.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR PËR SUBVENCIONIMIN E PAGESËS SË QIRASË SË BANESËS PËR FAMILJET E MBETURA TË PASTREHA, SI PASOJË E FATKEQËSISË NATYRORE, TËRMETIT TË DATËS 26.11.2019”

LIGJ Nr. 97/2019 date 18.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 9, DATË 16.12.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË FATKEQËSISË NATYRORE”

Ligj nr. 88, datë 18.12.2019 "Për buxhetin e vitit 2020".

Buxheti 2020.

LIGJ Nr. 80/2019 datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 6, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DHURIMIN E APARTAMENTEVE FAMILJARËVE TË VIKTIMAVE, SI PASOJË E TËRMETIT TË DATËS 26.11.2019”

LIGJ nr. 81/2019,datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 7, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 7703, DATË 11.5.1993, ‘PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË’”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 79/2019 datë 5.12.2019

PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 5, DATË 30.11.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, ‘PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT’”, TË NDRYSHUAR