Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ Nr. 119/2014 datë 18/09/2014

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 160
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 17/10/2014.

Ligj Nr. 9869, datë 04.02.2008 "Për huamarrjen e Qeverisjes Vendore", i ndryshuar.

Ligji është publikuar në faqen zyrtare të QBZ në Fletoren Zyrtare Nr. 18, datë 19.02.2008.

Ligj i Kuvendit Nr. 9632, datë 30.10.2006

Per sistemin e taksave vendore

LIGJ Nr.8577, datë 10.2.2000

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 4
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 13/01/2000.