Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

LIGJ nr. 84/2016 datë 30.8.2016

PËR RIVLERËSIMIN KALIMTAR TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Marre ne:
Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 180, Datë. 23/09/2016.

LIGJ nr. 76/2016 datë 22.7.2016

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998, “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Marrë në :
Fletore Zyrtare nr. 138
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 27/07/2016.

Ligji nr.139/2015

”Për qeverisjen vendore” i ndryshuar

LIGJ Nr. 44/2015 date 30/04/2015

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Marre ne:
Fletore Zyrtare nr. 87
Data e publikimit në Fletore Zyrtare : 28/05/2015.

Raportimi i Buxhetit të Bashkisë Tiranë, viti 2014.

Realizimi i të Ardhurave për vitin 2014.

Ligj Nr. 157/2014

Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008, "Për taksat kombëtare", të ndryshuar.