Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim i KED-së nr. 131 datë 21.09.2019

Për miratimin e raportit për renditje e kandidateve të lejuar për plotësimin e vendit vakant të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, vakance e plotë, të shpallur nga Kuvendi i Republikës në datën 12.02.2018.

Vendim i KED-së nr. 133 datë 21.09.2019

Për miratimin e raportit për renditje e kandidateve të lejuar për plotësimin e vendit vakant të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, vakance e plotë, të shpallur nga Presidenti i Republikës në datën 04.03.2019.

Vendim i KED-së nr. 134 datë 21.09.2019

Për listën përfundimtare te renditjes se kandidateve për gjyqtar ne Gjykatën Kushtetuese, ne vendin vakant, vakance e plote, te shpallur nga Kuvendi i Republikës ne datën 04.03.2019.

Vendim i KED-së nr. 135 datë 21.09.2019

Për miratimin e raportit për renditjen e kandidateve të lejuar për plotësimin e vendit vakant të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, vakance e plotë, të shpallur nga Kuvendi i Republikës në datën 04.03.2019.

Vendim nr.163 i KLP-së datë 16.09.2019

Për caktimin e anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Z. Tartar Bazaj, si anëtar të Komisionit për Mbrojtjen e Prokurorëve

Vendim nr.164 i KLP-së datë 16.09.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Brahim Dragjoshi