Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.165 i KLP-së datë 16.09.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Pranvera Pustina

Vendim nr.166 i KLP-së datë 16.09.2019

Për ndërprerjen e caktimit të përkohshem të Znj.Esmeralda Keshi, si Drejtuese e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër dhe vazhdimin e detyrës si prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër

Vendim nr.167 i KLP-së datë 16.09.2019

Për caktimin e Z. Rifat Kojku në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Dibër, përkohësisht nga data 16.09.2019-16.12.2019

Vendim nr.168 i KLP-së datë 16.09.2019

Për caktimin e Z. Abaz Muça në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Mat, përkohësisht nga data 16.09.2019-16.12.2019

Vendim Nr. 22/2019 i KPA-së datë 16.09.2019 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 64 datë 10.09.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit z.Bujar B. Hoti prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës

Vendim Nr. 21/2019 i KPA-së datë 13.09.2019 (Juridiksion rivlerësimi)

Për shqyrtimin e vendimit nr. 60 datë 01.08.2018 të KPK-së për subjektin e rivlerësimit Gentian Medja, gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë (në vijim “GjAShP”) Tiranë